Bouwkundige keuringen

Bouwkundige keuringen:
Wanneer u van plan bent een bestaand pand te kopen en/of te verkopen, doet u er verstandig aan een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren, indien mogelijk vóór het sluiten van de koop. Indien daar geen tijd meer voor is, kunt u een ontbindende voorwaarde in de voorlopige koopakte overeenkomen met de verkoper, waarin u een bedrag, termijn en wijze van ontbinden kunt laten opnemen.
Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw makelaar.

Een bouwkundige/bouwtechnische keuring (BTK) heeft de volgende voordelen: 
• U weet vóór u uw nieuwe pand koopt, welke (visuele) bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud het pand heeft, wat het gaat kosten om ze te herstellen en hoe urgent ze zijn (onze rapportages bevatten een urgentielijst). Het zou toch erg vervelend zijn, als u ná het plaatsen van een nieuwe keuken of het leggen van een nieuwe parketvloer ontdekt, dat de balklagen en/of het vloerhout verrot of aangetast zijn en dat alles er uit gebroken moet worden om de vloer te herstellen.
• U heeft voldaan aan uw onderzoeksplicht m.b.t. de bouwkundige staat (art. 17 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek), zie *
• Een bouwkundig rapport kan voordelen opleveren bij uw onderhandelingspositie.
• Ons uitgebreide rapport kan worden gebruikt als leidraad bij een eventuele renovatie van uw pand.
• Mocht het pand in een slechte staat verkeren en u heeft de keuring als ontbindende voorwaarde opgenomen, dan kunt u op grond van het bedrag van de kostenraming de koop eventueel ontbinden, zodat u voor een miskoop behoed blijft.

U heeft bij een keuring t.b.v. een aankoop de volgende keuzes:

a. Een deelkeuring:
U wilt alleen van een bepaald deel van het pand graag weten wat de bouwkundige staat is. Bijv. een keuring van alleen een begane grondvloer of alleen van het dak. Bijv. na een renovatie, voor een verzekering, i.v.m. een geschil etc.

b. Een meeloopkeuring:
Bij deze keuring moet u met onze inspecteur meelopen (bij andere keuringen mag dat natuurlijk ook altijd), waarbij zijn bevindingen tijdens en ná de keuring mondeling met u worden besproken. Hij geeft tevens een globale indicatie voor de uit te voeren werkzaamheden en de kosten die hieraan verbonden zijn. U ontvangt dan geen schriftelijke rapportage.

c. Een keuring met standaard rapport:
Dit is de meest uitgebreide rapportvorm. Deze keuring duurt voor een eengezinswoning van gemiddelde grootte ± 1,5 à 2 uur. De inspectie begint meestal binnen op zolder, waarna de inspecteur het dak op gaat om ook van buiten de pannen, nokvorsten, detailleringen, goten, de schoorsteen etc. etc. te controleren. Daarna is de rest van het huis aan de beurt, waarbij gekeken wordt naar metselwerk, voegwerk, houtwerk, glaswerk, plafonds, tegelwerk, leidingen, leeftijd en onderhoudscontract van de CV ketel, bedrading e.d.

Tijdens een inspectie worden geen hak- en breekwerkzaamheden verricht. Alleen zichtbare gebreken worden gerapporteerd. Goedkeuring van het elektra en cv-ketels en dergelijke is voorbehouden aan de officiële instanties. Ons rapport geeft slechts een indicatie van mogelijke gebreken.

Ook een eventuele aanbouw, schuur, garage e.d. worden gekeurd.

Tot slot gaat de inspecteur, indien mogelijk, de situatie onder de begane grondvloer van dichtbij bekijken, op voorwaarde dat er meer dan 40 cm. tussen de onderkant van de vloer en de grond daaronder is en de doorgang niet wordt gehinderd door puin, elektra, water o.i.d.

U ontvangt enige tijd daarna een ingebonden geprint verslag met daarin een urgentielijst, een kostenraming en een fotoverslag van de geconstateerde gebreken.

d. Een keuring met NHG rapportvorm:
Een rapport volgens NHG model kunt u nodig hebben indien u een pand wilt kopen met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Dit rapport wordt gemaakt volgens een spreadsheet model en is minder gespecificeerd dan onze standaard bouwkundige keuring. Bij deze rapportvorm voegen wij nog een extra fotoverslag van de geconstateerde gebreken. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw makelaar, hypotheekadviseur of het NHG-zélf. Zie www.nhg.nl

e. Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP):
Dit houdt in, dat wij eerst een totale bouwtechnische keuring verrichten van het pand en daaraan een meerjaren onderhoudsplanning koppelen. Deze kan over een looptijd van 10 en/of 20 jaar worden opgesteld. Deze dienst wordt vaak gevraagd door bedrijven.

Opleveringskeuring:
Deze keuringen voeren wij uit in opdracht van de eigenaar van een nieuwbouwwoning. Als het huis “klaar” is, wordt u door de bouwer uitgenodigd voor de oplevering. Meestal ontvangt u dan ook de sleutels van het pand. Tijdens de oplevering loopt onze inspecteur met u en de vertegenwoordiger van de bouwer mee door het pand. Gevonden tekortkomingen worden tijdens de oplevering door zowel de bouwer, als door onze inspecteur, genoteerd. Onze inspecteur zal er zorg voor dragen, dat de gevonden tekortkomingen worden genoteerd in het “proces-verbaal van oplevering” . Dit proces-verbaal dient aan het eind van de keuring door u en de bouwer te worden ondertekend, waarna de bouwer als aanbieder van de woning verplicht is de tekortkomingen te verhelpen.
Na de oplevering krijgt u van ons een lijst opgestuurd met dezelfde punten, echter op een andere manier opgesteld, waardoor het voor u een overzichtelijke lijst wordt. De lijst van de bouwer is nl. zodanig opgesteld, dat zijn werknemers (onderaannemers) met delen van de lijst kunnen werken.
U kunt alleen een afspraak voor een opleveringskeuring maken, als u de exacte datum en tijd van de oplevering weet.

Bij ca. 90% van alle nieuwbouw is de GIW-regeling van toepassing. Dit houdt in, dat deze datum en tijd 14 dagen vantevoren schriftelijk door de bouwer gemeld moeten worden. Als deze regeling niet van toepassing is, adviseren wij u hier met de aanbieder van de woning afspraken over te maken.

Bouwkundige keuring met standaard rapport t.b.v. een verkoop:
Bij een bouwkundige keuring met standaard rapport t.b.v. een verkoop, wordt het totale pand van binnen en van buiten geïnspecteerd (zie ook: standaard bouwkundige keuring). Deze inspectie duurt bij een eengezinswoning van gemiddelde grootte ± 1½ à 2 uur. Hierna krijgt u een ingebonden geprint bouwkundig verslag met daarbij een fotorapportage.
Een bouwkundige keuring heeft de volgende voordelen:
• U heeft grotendeels voldaan aan uw informatieplicht m.b.t. de bouwkundige staat (art. 17 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek), zie *
• U kunt het rapport bij de verkoopbrochure van het pand voegen, waardoor u later te maken hebt met serieuze potentiële kopers, die niet na de nodige onderhandelingen afhaken op grond van bouwkundige gebreken.
• Onze rapporten kunnen ook informatie verschaffen aan de taxateur.
• Eventueel kunt u bepaalde gebreken herstellen, voor het huis in de verkoop gaat, waardoor de marktwaarde stijgt.
Let op! Een bouwkundige keuring is GEEN TAXATIE!! Een taxatie geeft de marktwaarde van een pand aan en moet worden uitgevoerd door een beëdigd taxateur.
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw makelaar.

Prijsopgaven worden alleen na persoonlijk contact meegedeeld/toegezonden.

* Informatieplicht en onderzoeksplicht
Een woning die verkocht wordt moet volgens artikel 17 van het Burgerlijk Wetboek worden overgedragen ‘vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen met uitzondering van datgene welke de koper heeft aanvaard. Dit betekent dat de verkoper deze lasten en gebreken aan de verkopend makelaar en zeker aan potentiële kopers moet melden. Het kan gaan om rechten van derden (recht van overpad bijvoorbeeld) of verplichtingen van de eigenaar die voor een koper niet acceptabel zijn (het verbod om een hoge muur of bomen te mogen plaatsen vanwege het uitzicht).
Daarnaast kan het gaan om bouwkundige gebreken. Op vragen van de koper moet de verkoper wel eerlijk antwoorden. Als de koper bijvoorbeeld vraagt of het gehorig is, dan mag de verkoper dat niet ontkennen als elke dag de televisie van de buurman hoorbaar is. Als de verkoper zijn (verkopend)makelaar op de hoogte stelt van de verschillende lasten en gebreken, dan weet hij welke hij moet vertellen aan de kopers. Als hij het niet nodig vindt een gebrek te melden, dan zal hij daarvan ook de consequenties moeten dragen als de koper daarna een vordering indient.
Naast de informatieplicht van de verkoper heeft de koper een onderzoeksplicht. Dit betekent dat u onderzoek moet (laten) uitvoeren zodat u zekerheid heeft over de woning. Bent u te laat met het instellen van een onderzoek, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben.
De informatieplicht betekent dus dat de verkoper verplicht is om de koper te informeren over alle bekende bouwkundige gebreken.
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw makelaar.